Category archives: Alkohol

Diagnoserna missbruk och beroende försvinner

I maj 2014 presenterades nya DSM-5 och i den skrotas de gamla benämningarna missbruk och beroende för att ersättas av ett samlings begrepp ” substance use disorder”. Något svenskt namn är ännu ej definierat men man pratar om förslag så som substanssyndrom vilket skulle kunna preciseras som narkotikasyndrom. Anledningen till att man ändrar det gamla synsättet är att missbruk och beroende är så sammankopplat och inte fristående varandra och är uttryck för samma bakomliggande orsaker.  Detta kan tyckas gå i linje med de behandlingshem som arbetar med t.ex. tolvstegsmetoden där man ser missbruk och beroende på just det sättet och inte frikopplar dessa från varandra.

Röster har hörts med förmån för att den gamla missbruksdiagnosen försvinner då det för tankarna till mer sociala problem än medicinska. Man har således slagit ihop kriterierna för missbruk och beroende och tagit bort kriteriet för problem med rättvisan på grund av missbruk. Man har även lagt till ett kriterium ”sug efter droger”

Detta medför att med hjälp av de 11 kriterierna som behöver uppfyllas för att ställa diagnosen ”substanssyndrom” (om det blir det vedertagna ordet för diagnosen) skall kunna diagnostiseras efter en 3-gradig skala 1. Milt 2. Måttligt 3. Svårt.

DSM-5 håller just nu på att översättas och planeras att utkomma till våren 2014

Källa: Läkartidningen