Högst omdiskuterad drog

omdiskuterad drogCannabis har länge varit en högst omdiskuterad drog och en stor grupp människor propagerar för drogens fördelar och arbetar för legalisering. Länder som Holland har sedan tidigare infört en viss legalisering av cannabis och det senaste och mycket omdebatterade exemplet är den amerikanska delstaten Colorado som nyligen införde en legalisering av cannabis via försäljning i speciella affärer. Förespråkarna för denna utveckling menar att cannabis inte är en lika hälsofarlig drog som exempelvis kokain, amfetamin och heroin och många drar paralleller mellan cannabis och alkohol och menar på att om den ena är laglig ska även den andra vara det.

Opponenternas argument har delvis grundat sig på de studier som visar att bruk av cannabis ofta fungerar som en inkörsport för andra droger och leder till ett tyngre missbruk. Dels har man lyft fram det faktum att cannabis inte alls är så ofarligt som förespråkarna vill låta påskina, då det finns en överhängande risk att användningen av cannabis kan leda till allvarlig psykos, vilken kan utlösas av små mängder och efter kortvarig användning av drogen.

Nu har skotska forskare även kommit fram till att de personer som hamnar i en psykos efter användning av cannabis har en betydligt högre risk att utveckla schizofreni. I en studie med 3000 patienter som hade upplevt drogrelaterade psykoser fann man att risken för att utveckla schizofreni ökade med 19.1 % för de som hade haft en psykos orsakad av cannabis. Vidare kom forskarna fram till att majoriteten av de personer som utvecklade schizofreni efter cannabisrelaterad psykos gjorde detta inom fem år efter att psykosen utlöstes. Peter W. Woodruff, professor i klinisk psykiatri vid Sheffields Universitet i England som har kommenterat studien menar att detta är en viktig studie om utförts men att resultaten inte är överraskande. Om en frisk person intar icke ordinerade droger och läkemedel kan dessa destabilisera och ändra på kroppsliga funktioner hos mottagliga personer menar Woodruff, vilket i sin tur ökar risken för att utveckla allvarlig psykisk ohälsa.

När det gäller de personer som har blivit inlagda på sjukhus för drogutlöst psykos är det extra viktigt att man följer upp patienten under lång tid, helst under fem års tid menar forskarna. Detta för att tidigt kunna upptäcka tecknen på utvecklandet av schizofreni. I och med att utvecklingen har framskridit inom området för drogtestning är det i dagsläget även enklare att testa om en person i fråga fortsätter att använda sig av cannabis. Det finns flera seriösa företag exempelvis PRO- TEST, som idag tillhandahåller enkla och pålitliga cannabis test till vårdinrättningar och företag, men även för hemmabruk, för att förenkla testning. Dessa tester kan fungera som en tidig varningssignal och förebygga de allvarliga konsekvenser som ett ökande och långvarigt missbruk medför.

Lämna ett svar